ابعاد استاندارد و نام سر رسید و کتاب در ایران

گروه طراحان مایار
جهت اطلاع بیشتر شما عزیزان ابعاد استاندارد کتاب و سررسید های استاندارد و نام آنها بشرح ذیل می با شد.
 
قطع کتاب های فارسی در ایران
نام قطع کتاب ابعاد به سانتیمتر ابعاد حدودی استاندارد تعداد صفحه
در یک طرف کاغذ
کاغذ پیشنهادی
برای شیت بندی
رحلی بزرگ 23x33 B4 4 50x70
رحلی 21x28 A4 4 60x45
وزیری 16.5x23 B5 8 50x70
رقعی 14x21 A5 8 60x45
ربعی 12x16.5 B6 16 50x70
خشتی بزرگ 22x22 --- 6 50x70
خشتی کوچک 19x19 --- 6 60x45
پالتویی بزرگ 11.5x22 --- 12 50x70
پالتویی کوچک 10x19 --- 12 60x45
جیبی 8x16 --- 24 50x70