جعبه پیتزا

جعبه پیتزا

تولید انواع جعبه پیتزا، جعبه پیتزا خانواده، تک رنگ ، دو رنگ و چهاررنگ

با مقوای بهداشتی و مورد تائید